Dyżury członków komisji odbywają się w sali 3190 w czwartek w godzinach 11:50 -12:15.
Podczas sesji, ferii, oraz świąt dyżury są odwołane.

(Terminy dyżurów mogą zostać zmienione w trakcie semestru)

Wnioski oraz uzupełnienia należy składać w Sekcji Studenckiej w godzinach obsługi interesantów.

Kontakt

Na dyżurach lub wks [at] mimuw.edu.pl
Uprzejmie prosimy o niewysyłanie wiadomości na prywatne maile członków komisji – nie zawsze każdy jest osiągalny.

FAQ

 1. Każde oświadczenie zawierać musi:
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie i oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym dla studenta składającego wniosek.
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie i oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym dla każdego pełnoletniego członka rodziny
  • Zaświadczenie z miejsca pobierania nauki (np. szkoła lub uczelnia) i oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym dla każdego uczącego się członka rodziny
  • Skrócony odpis aktu urodzenia dla pozostałych członków rodziny (musimy mieć jakiekowiek potwierdzenie, że istnieją - w przypadkach wymienionych wcześniej jest nim zaświadczenie z US lub potwierdzenie z miejsca nauki).
 2. (Tylko w przypadku akademików) Jeżeli chcesz odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie zdrowotne, do wniosku muszą być załączone zaświadczenia z ZUS (niestety, żadnych PIT-ów, w tym PIT-11, nie możemy uznać) dla wszystkich osób dla których chcesz to odliczyć. Jeżeli takich składek nie ma lub nie masz czasu/nie chce Ci się załatwiać takich zaświadczeń, wpisz kwotę składek równą 0. Polecamy takie działnie tylko w sprawie Wniosku o akademik i jeśli dochód po odliczeniu składek ZUS przekroczy 1500 zł na osobę. W przeciwnym wypadku zmniejszasz swoje szansę na akademik.
 3. Sprawdź czy dołączyłeś wszystkie załączniki podane na liście pod koniec oświadczenia.
 4. Jeżeli rodzina jest niepełna to należy złożyć dokument wyjaśniający sytuację, np:
  • kopia aktu zgonu
  • kopia wyroku sądu o rozwodzie
  • zaświadczenie o zgłoszeniu zaginięcia członka rodziny z policji
  • zaświadczenie o zgłoszeniu utraty kontaktu (np. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)
 5. Jeżeli rodzina uzyskuje dochód z gospodarstwa rolnego potrzebne jest zaświadczenie z urzędu gminy o rozmiarze gospodarstwa. Na zaświadczeniu tym musi być informacja o hektarach fizycznych i hektarach przeliczeniowych
 6. Na pierwszym roku laureaci i finaliści olimpiad otrzymują dodatkowe punkty przy rozpatrywaniu wniosku o miejsce w akademiku
 7. Każda nietypowa sytuacja musi mieć dokument potwierdzajacy ją (np. kopia wypowiedzenia umowy opracę w wypadku utraty zatrudnienia).
 8. W bardziej skomplikowanych przypadkach zapoznaj się z regulaminem pomocy materialnej. Zawiera ono dokładną listę tego co się wlicza, a co nie w dochód.
 1. Jeżeli jesteś obywatelem polskim musisz złożyć oświadczenie o dochodach (patrz punkt wyżej)
 2. Jeżeli nie jesteś studentem z zagranicy, celem przyspieszenia rozpatrywania wniosku powinieneś dołączyć do wniosku mapkę (np. z Google Maps) potwierdzającą odległość od miejsca zamieszkania do Uniwersytetu (na Krakowskie Przemieście) wpisaną we wniosku.
 3. Jeżeli jesteś studentem z zagranicy i dostałeś się na pierwszy rok, to swój wniosek składasz do BSS.
 4. Jeżeli dochód na osobę w twojej rodzinie przekracza 1500 zł, to i tak nie otrzymasz punków na dochód, więc np.; nie ma konieczności odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, czyli nie trzeba także dokumentować ich wysokości.
 5. Jeżeli mieszkałeś w zeszłym roku w akademiku i chcesz dostać za to dodatkowe punkty to dołącz do wniosku jeden z poniższych dokumentów:
  • kopię karty mieszkańca
  • kopię obiegówki
  • kopię potwierdzenia przelewu za czerwiec
  My nie mamy możiwości sprawdzenia w USOSie czy naprawdę tam mieszkałeś.
 6. Każda okoliczność która daje dodatkowe punkty wymaga dokumentu potwierdzającego (np. sieroctwo czy półsieroctwo).
 1. Aby wniosek był rozpatrzony w danym miesiącu należy złożyć go w wersji papierowej najpóźniej do 10 dnia miesiąca. Nie liczy się data złożenia w usoswebie.
 2. Aby wniosek został szybko rozpatrzony należy złożyć go bez braków.
 3. Braki we wniosku należy uzupełniać szybko. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy, więc nie będzie wyrównania. (w przypadkach szczególnych okres, wskazany przez wks, na uzupełnienie moze ulec wydłużeniu)
 4. Jeżeli składasz wniosek o stypendium zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub wynajmowania mieszkania musisz dołączyć oświadczenie o prawie do stypendium zwiększonego.
 1. Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy, przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Do złożenia wniosku o zapomogę potrzeba mieć poprawne oświadczenie o dochodach.
 3. Wniosek o zapomogę należy dokładnie uzasadnić i udokumentować zaistniałą sytuację.
 4. Z tytułu jednego zdarzenia można otrzymać jedną zapomogę.
 5. Student nie może otrzymać więcej niż dwóch zapomóg w ciągu roku akademickiego.
 6. Student może otrzymać maksymalnie 5500zł w formie jednej zapomogi.
 1. Każde osiągnięcie, za które chcesz dostać punkty, musi być udokumentowane.
  Dla konferencji naukowej musi być to zarówno zaświadczenie od organizatora, jak i kopia programu konferencji.
 2. Stypendia rektora są rozpatrywane dopiero jak wnioski wszystkich studentów są kompletne.
 3. Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium rektora znajduje się na końcu regulaminu pomocy materialnej jako załączniki nr 3 i nr 4
 4. O stypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Profil olimpiady NIE musi pokrywać się z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.
 1. Jeżeli masz wątpliwości jakie dokumenty załaczyć do wniosku, zobacz czy przykładowe wykazy dokumentów nie opisują twojego przypadku lub napisz do nas maila z pytaniem.
 2. Aby stypendium zostało wypłacone należy odebrać decyzję. Decyzję odbiera się w Sekcji Studenckiej, lub jest ona wysyłana listem. Polecamy pierwszą opcję, bo w wypadku przesyłki wypłata jest wstrzymana do powrotu potwierdzenia odbioru do Sekcji Studenckiej.
 3. Jeżeli z twoim wnioskiem nic się nie dzieje przez ponad 2 tygodnie, a nie jest to akurat początek roku akademickiego lub sesja, odezwij się do nas. Być może, przez jakieś przeoczenie nie zajęliśmy się nim właściwie lub nie dotarła do Ciebie wiadomość o brakach.
 4. Korespondencję tradycyjna prosimy kierować na adres:
  Wydziałowa Komisja Stypendialna
  Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Banacha 2
  02-097 Warszawa
 5. Jako załaczniki do wniosków mogą być tylko oryginalne dokumenty lub kopie poświadczone. Zgodność kopii z orginałem moze być poświadczona przez notariusza lub pracownika Sekcji Studenckiej po przedstawieniu kopii i oryginału dokumentu.
Przepraszamy wszystkie przedstawicielki płci pięknej za użycie w FAQ formy męskoosobowej, ale jakąś trzeba było wybrać :)